ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ?

Published on:

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ। ਭਾ

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ” ਖਾਣੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਓ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਕ ਟੁਕੜਾ, ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਸਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ. ਅਦਰਕ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਅਕਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। THIP ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਨਾਨਾਸ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਦਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਖੋਜ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2000 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦਾ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਈਬਿਊਪਰੋਫ਼ੈਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੇ ਪੂਰਕ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਜ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2001 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਗਠੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। 2002 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਚੂਹਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਰਕ ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2010 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਰਕ ਇੱਕ ਕਸਰਤ-ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੱਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਦੀ ਸਤਹੀ ਵਰਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Dietitian

ਸਾਡੀ ਪੋਸ਼ਣ ਮਾਹਿਰ ਕਾਮਨਾ ਚੌਹਾਨ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, “ਹਾਂ, ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਗ੍ਰਹਿ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂਗਨੀਜ਼, ਕਾਪਰ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਬੀ6 ਵਰਗੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਅਦਰਕ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਅਦਰਕ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਿੰਜਰੋਲ, ਸ਼ਗਾਓਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਗਰੋਨ ਸੋਜ ਅਤੇ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁਫਤ ਰੈਡੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਬਾਲਗ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਐਨਕਾਈਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸਪੌਂਡਿਲਾਈਟਿਸ, ਅਵੈਸਕੁਲਰ ਨੈਕਰੋਸਿਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੈਂਸਰ, ਟੁੱਟੀ ਹੱਡੀ, ਬਰਸਾਈਟਿਸ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਖੇਤਰੀ ਦਰਦ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਫਾਈਬਰੋਮਾਈਆਲਗੀਆ, ਗੋਨੋਕੋਕਲ ਗਠੀਏ, ਗਾਊਟ, ਹਾਈਪੋਥਾਈਰੋਡਿਜ਼ਮ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਇਡੀਓਪੈਥਿਕ, ਲੁਯੂਪੈਥਿਕ, ਲੁਯੂਕੇਟ੍ਰਿਮੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਈਮ ਰੋਗ, ਓਸਟੀਓਆਰਥਾਈਟਿਸ, ਓਸਟੀਓਮਾਈਲਾਈਟਿਸ, ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪੇਗੇਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਪੌਲੀਮਾਈਲਜੀਆ ਰਾਇਮੇਟਿਕਾ, ਸੂਡੋਗਆਉਟ, ਸੋਰਿਆਟਿਕ ਗਠੀਏ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਗਠੀਏ, ਗਠੀਏ ਦਾ ਬੁਖਾਰ, ਰਾਇਮੇਟਾਇਡ ਗਠੀਏ, ਰਿਕਟਸ, ਸਰਕੋਇਡਸਿਸ, ਸੈਪਟਿਕ ਗਠੀਏ, ਮੋਚ, ਟੈਂਡਿਨਾਈਟਿਸ, ਆਦਿ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਅਦਰਕ ਗਠੀਏ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੋੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਲੱਛਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਦਰਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰਕ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਦਰਦ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਖਪਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਦਰਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Nutritionist

ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, “ਹਾਂ, ਅਦਰਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਦਰਕ ਜੋ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਰਕ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਰਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਆਦਿ।

ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਕੀ ਖ਼ਤਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗੈਸਟਰਾਈਟਸ, ਪੇਟ ਖਰਾਬ, ਦਸਤ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਅਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਖੁਰਾਕ ਸਮੁੱਚੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ. ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਾਕਟਰੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ।

Orthopeadic

ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਸਰਜਨ, ਡਾ. ਸਰਾਂਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੀਕ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੀਕ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪੁੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਡੀਆਂ ਓਸਟੀਓਪੋਰੋਸਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ।ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਜੀਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਲਕੋਹਲ ਜਾਂ ਕਾਰਬੋਨੇਟਿਡ ਸਾਫਟ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉੱਚ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਜੂਨ 27, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,126FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health