ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Published on:

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈl ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਧਾਸੱਚ ਹੈ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਪੋਸਟ ਜਿਸਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, “ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ‘ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾਣੀ’, ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ” ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈl

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕੀ ਹੈ?

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸੈਲੂਲਰ ਊਰਜਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ। ਮਾਪ, ਜੋ ਕਿ mg/dL ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ, ਪੋਸਟਪ੍ਰੈਂਡੀਅਲ, ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਪੱਧਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਿਆਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

ਆਮ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸਧਾਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ:

● ਸਧਾਰਣ: ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ 100 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਡੀਐਲ ਤੋਂ ਘੱਟ

● ਪ੍ਰੀ-ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ (ਅੰਗਹੀਣ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਲੂਕੋਜ਼): 100 ਤੋਂ 125 mg/dL

● ਸ਼ੂਗਰ: 126 mg/dL ਜਾਂ ਵੱਧ

ਇਹ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਅਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਖਾਸ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਿਧੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਪੱਧਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਕੀ ਹੈ?

ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਚਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ. ਵਧਦੀ ਪਿਆਸ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨl ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ (ਜਦੋਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੁਆਰਾ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਾਈਪ 1 ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਕੀ ਹੈ?

ਦਾਲਚੀਨੀ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ, ਮਿੱਠਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿਨੇਮੋਮਮ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਸਦਾਬਹਾਰ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਕ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ ਸੀਲੋਨ ਦਾਲਚੀਨੀ (ਸਿਨਮੋਮਮ ਵੇਰਮ) ਅਤੇ ਕੈਸੀਆ ਦਾਲਚੀਨੀ (ਦਾਲਚੀਨੀ ਕੈਸੀਆ)।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ, ਐਂਟੀਡਾਇਬੀਟਿਕ, ਐਂਟੀਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਲ, ਐਂਟੀਕੈਂਸਰ, ਲਿਪਿਡ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ-ਰੋਗ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਸੰਭਵ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ‘ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Voomika Mukherjee, Health & Nutrition Life Coach

ਵੂਮਿਕਾ ਮੁਖਰਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਖੁਰਾਕ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕੋਚ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਾਈਪ 2 ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਟੈਸਟਾਂ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ।

Diabetologist

ਡਾ. ਰਿਤੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਸਰੋਜ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾਇਬੀਟੋਲੋਜਿਸਟ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, “ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਸਾੜ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਟ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸੁਲਿਨ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ।”

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਡਾ. ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਲਪਕ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਅਜਿਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹਨ?

ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ:

ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਨਮਲਡੀਹਾਈਡ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਲੂਕੋਜ਼ (ਖੰਡ) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿਚ ਗਲੂਟੈਥੀਓਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ: ਇਨਸੁਲਿਨ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਖੋਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲਚੀਨੀ ਇਨਸੁਲਿਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੈੱਲ ਇਨਸੁਲਿਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਈ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਦਾਲਚੀਨੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਅਤੇ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ: ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੀਲੋਨ ਦਾਲਚੀਨੀ (ਸੱਚੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਕੈਸੀਆ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਕੈਸੀਆ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਆਮ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੂਮਰੀਨ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਰਣ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਿਗਰ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੀਲੋਨ ਦਾਲਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਕੁਮਰਿਨ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਦਲ ਜਾਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਹਤ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਖੁਰਾਕ, ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਰਗੇ ਕਾਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਸ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪੂਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ‘ਤੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Saumya Saluja
Dr. Saumya Saluja
A periodontal surgeon by qualification, Dr. Saumya is responsible for reviewing health content and driving health literacy projects.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਫਰਵਰੀ 28, 2024 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,362FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health