ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਸਣ ਨਾਲ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

Published on:

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

ਸਾਰ

rating

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕੱਚਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੇ ਭਾਫ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ।

ਦਾਅਵਾ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕੁਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Punjabi Dec 5

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਐਲਰਜੀ, ਜਾਂ ਫਲੂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਿਡੀਫਾਇਰ ਜਾਂ ਵੈਪੋਰਾਈਜ਼ਰ, ਨੱਕ ਦੇ ਖਾਰੇ ਸਪਰੇਅ, ਨੱਕ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਗਰਮ ਸੰਕੁਚਨ ਜਾਂ ਭਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਡੀਕਨਜੈਸਟੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਪਰੇਅ ਜਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਆਮ ਡੀਕਨਜੈਸਟੈਂਟ ਨੱਕ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਆਕਸੀਮੇਟਾਜ਼ੋਲਿਨ ਅਤੇ ਫਿਨਾਈਲੇਫ੍ਰਾਈਨ ਹਨ। ਸੂਡੋਫੇਡਰਾਈਨ ਇੱਕ ਆਮ ਡੀਕਨਜੈਸਟੈਂਟ ਗੋਲੀ ਹੈ।

ਜੇ ਭੀੜ ਐਲਰਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਾਈਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀਐਲਰਜੀ ਦਵਾਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਸਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ?

Dr. Priyajeet Panigrahi, MBBS, DNB, MNAMS

ਲਸਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਲਾਭ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।   ਈਨਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾ. ਪ੍ਰਿਆਜੀਤ ਪਨੀਗ੍ਰਹੀ,  ਐਮਬੀਬੀਸ,  ਡੀਨਬੀ,  ਐਮਨਅੇਐਮਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਲਸਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਧ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਸਾਲਾ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਸਲਫਾਈਡਜ਼, ਸੈਪੋਨਿਨ, ਫੀਨੋਲਿਕ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਅਤੇ ਪੋਲੀਸੈਕਰਾਈਡਸ। ਜੈਵਿਕ ਸਲਫਾਈਡਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੀਸਿਨ, ਐਲੀਨ, ਡਾਇਲਿਲ ਸਲਫਾਈਡ, ਡਾਇਲਿਲ ਟ੍ਰਾਈਸਲਫਾਈਡ, ਅਜੋਏਨ, ਅਤੇ ਐਸ-ਐਲਿਲ-ਸਿਸਟੀਨ, ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੈਵਿਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ।

ਲਸਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਇਓਐਕਟਿਵ ਹਿੱਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀਆਕਸੀਡੈਂਟ, ਐਂਟੀ-ਇਨਫਲੇਮੇਟਰੀ, ਇਮਯੂਨੋਮੋਡਿਊਲੇਟਰੀ, ਅਤੇ ਕਾਰਡੀਓਵੈਸਕੁਲਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਹੈਪੇਟੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ, ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਂਟੀ-ਡਾਇਬੀਟਿਕ, ਐਂਟੀ-ਮੋਟਾਪੇ, ਨਿਊਰੋਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ, ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਫੰਗਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਆਕਸੀਟੇਟਿਵ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ NO ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ (H2S) ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਸਣ ਐਂਜੀਓਟੈਨਸਿਨ-ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ NO ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਂਡੋਥੈਲਿਅਲ-ਨਿਰਭਰ ਵੈਸੋਡੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਕੀ ਲਸਣ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਸਣ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਲਸਣ ਦੇ ਡੀਕਨਜੈਸਟੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਸਣ ਵਿੱਚ ਐਲੀਸਿਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਵਾਇਰਲ, ਐਂਟੀ-ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ, ਐਂਟੀ-ਫੰਗਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਸਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਇੱਕ ਵੈਸੋਕੌਂਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।

NCCIH ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਲਸਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਸਬੂਤ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕੋਚਰੇਨ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਖੋਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਮ ਜ਼ੁਕਾਮ ਲਈ ਲਸਣ’ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾੜੀ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੋਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਐਲਰਜੀ ਜਾਂ ਫਲੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਦੇ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਨੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ, ਜਲਣ ਜਾਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਪਰਤ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਪਾਨੀਗ੍ਰਹੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, “ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮੀਰ ਨਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨੱਕ ਦੀ ਟਰਬਿਨੇਟ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਬਣਤਰ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਭੀੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ ਵੈਸੋਡੀਲੇਟੇਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ।

ਇਸ ਲਈ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਲਸਣ ਦੇ ਜਲਣ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵੈਸੋਡੀਲੇਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਨੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

THIP ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਸਣ ਨੂੰ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕਣ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Dr. Shikha Shiromani
Dr. Shikha Shiromani
A dental surgeon by education and medical writer by profession, Shikha is responsible for research and fact-check.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Last Updated on ਦਸੰਬਰ 29, 2022 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,414FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health