ਤੱਥ ਜਾਂਚ: ਕੀ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

Published on:

ਸਾਰ

ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਲਤ ਪਾਇਆ।

rating

ਦਾਅਵਾ

ਬਲੈਕ ਕਾਫੀ ਪੀਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮ ਬਲੈਕ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈl

Coffee

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਤਰਲ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕੌਫੀ ਲਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਪਲਬਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਾਹਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ (2016) ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, “ਕੌਫੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ (CRC) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਉਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ”। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ (2016) ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, “ਕੌਫੀ ਦੀ ਖਪਤ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ-ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਕੈਂਸਰ (CRC) ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਉਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ”। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ (2018) ਅਧਿਐਨ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ “ਹਲਕੀ ਕੌਫੀ ਦੀ ਖਪਤ ਸੀਆਰਸੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਤੌਰ’ ਤੇ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੰਕੜਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ”।

ਕੁਝ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਨਾਲ ਉਲਟ ਸਬੰਧ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ ਕਰੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਹਨ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

‘ਕੀ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ?

ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ 1991 ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਜੰਸੀ (IARC) ਦੁਆਰਾ ਕੌਫੀ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਲਈ “ਸੰਭਵ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨਿਕ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ’ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, IARC (2016) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, “ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨਿਕਤਾ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਸਬੂਤ ਸਨ”।  ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ “ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਫੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ, ਮਾਦਾ ਛਾਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੇ ਕੈਂਸਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਸਿਨੋਜਨਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਗਰ ਅਤੇ ਗਰੱਭਾਸ਼ਯ ਐਂਡੋਮੈਟਰੀਅਮ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਲਈ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

151,090FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health