Forward your message to us on WhatsApp, Telegram or Signal

ਤੱਥ-ਚੈਕਿੰਗ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਟੈਸਟ: ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਊਠ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?

Published on:

ਸਾਰ

ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਕਟ ਚੈਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਫੋਰਮਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟਿ ਯੂਬ ਵਿਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ । ਇਹ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਕਈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਿਚੋ ਊਠ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

ਦਾਅਵਾ

ਦਾਅਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ. ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ‘ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਊਠ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨੇ।

ਤੱਥ ਜਾਂਚ

ਕੀ ਇਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਲਈ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਸਟ ਹੈ?

ਤੱਥ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਡੈਕਟ੍ਰਡ ਹੈ । ਅਸਲ ਚਿੱਤਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਊਠ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਊਠ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਖੱਬੇ ਗਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾਯਾ ਗਈ ਸੀ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੌਕਟਰਡ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।

ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਚ ਅਲਜ਼ੀਮਰ ਰੋਗ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ।ਊਠ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਿਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟਸ ਅਤੇ ਨਿ ਨਿਯੂਰੋ-ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ।

Dr. Pawan Raj

ਫਾਦਰ ਮੁਲਰ ਮੈਡਿਕਲ ਕਾਲੇਜ ਦੇ ਡਾ ਪਵਨ ਰਾਜ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ , “ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।”

Dr. Shallu Joon

ਇਹੋ ਜਵਾਬਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੇਨ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਨਿਯੂਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਸ਼ਾਲੂ ਜੂਨ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਦਿਤਾ ਗਿਯਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਜਾਂ ਨਿਯੂਰੋਲੌਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ / ਸਕ੍ਰੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਤਰਤੀਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਜਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਬਲੀਅਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਖੋਜ ਅਧਾਰਤ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨਿਯੂਰੋਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ”

ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ?

ਯੂ.ਐੱਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਏਜਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ‘ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਇਕ ਅਟੱਲ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਹੈ ਜੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਲ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ । ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ  । ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਦੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਲੜੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜੈਨੇਟਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।’

ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਕੇ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਡਾ. ਰਾਜ ਨੇ ਨਯੂਰੋਲੋਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪੀਅਰ-ਰਿਵਿਯੂ ਨਯੂਰੋਲੋਜੀ ਜਰਨਲ । ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਮੇਨਸ਼ੀਆ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ 60% ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ “ਦੇਰ-ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੋਧਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ” ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਡਾ. ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਕ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਇੰਟਰਵਿਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਾਨਕ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਟੈਸਟ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਵੈ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ: ਸੇਜ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਐਮਐਮਐਸਈ, ਮਿੰਨੀਕੌਗ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦਿ. ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ  ਆਨਲਾਇਨ ਟੂਲਸ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਇੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਜੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਹਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ । ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ ਰੋਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ । ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੋਧ ਭਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਲਕੀ ਬੋਧ ਸੰਬੰਧੀ ਨੁਕਸ (ਐਮਸੀਆਈ) ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । “

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

spot_imgspot_img
2,654FansLike
1,011FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
spot_img

Read More

THE HEALTHY INDIAN PROJECT'S E-MAGAZINE:

INDIA'S TRYST WITH ALTERNATIVE MEDICINES DURING COVID-19

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.