તથ્ય જાંચ: શું ઘરગથ્થુ ઉપચાર જેમ કે બટાકા માસપેશીઓની બળતરા માટે અસરકારક છે?

Published on:

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

સારાંશ 

એક બ્લોગ્પોસ્ટમાં એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે બટાકાની છાલ લગાવવાથી બળતરા દુર થઇ જાય છે. અમે આ દાવાની તપાસણી કરી અને અમને આ દાવો મોટેભાગે ખોટો જણાયો.

rating

દાવો 

એક વેબસાઈટ એવો દાવો કરે છે કે,

“જો શરીર નો કોઈ ભાગ બળી જાય તો તમે તેના પર તરત બટાકાની છાલ લગાવવી. બટાકાની છાલ લગાવવાથી ઘાવમાં બળતરા થતી નથી અને ત્વચા ને ઠંડક પહોંચે છે.”

તથ્ય જાંચ

શું બટાકાની છાલ દ્વારા બળતરા દુર કરી શકાય છે?

ના, ચોક્કસ નહી. આ વિધાનને ટેકો આપતા એવા કોઈ વૈજ્ઞાનિક પુરાવા નથી. હાલ આ ઉપચારની અસરકારકતા અંગે સંશોધન ચાલુ છે.

બટાકાની છાલનો ઉપયોગ ઘરગથ્થુ ઉપચાર તરીકે ઘણી બધી પરીસ્થિતિઓ માટે કરવામાં આવે છે, જેમાં બળતરા પણ એક પરીસ્થિતિ છે. અહી વિચાર એ છે કે બટાકાના બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો સોજો અને ખજવાળને દુર કરે છે. બટાકા બળતરા વિરોધી તત્વો ધરાવે છે જેમકે સ્ટાર્ચ, ફાઈબર, એન્થોકયાનિન. તેમ છતાં ઉપચાર અંગેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. આ ઉપરાંત જે ઘરગથ્થુ ઉપચાર એક વ્યક્તિ માટે કામ કરી શકે છે તે દરેક માટે કામ કરે તે જરૂરી નથી. અને તમે જો તીવ્ર બળતરા અનુભવતા હોવ તો ડોક્ટર દ્વારા યોગ્ય સારવાર કરાવવી જરૂરી છે.

 છેલ્લે, એક જાહેર નિવેદન આ દાવા કરનારા વ્યક્તિ વિરુદ્ધ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ઉ.દા. મિસ બારબરા ઓ નેલ પર ધી હેલ્થ કેર ક્મ્પ્લેઇન્ટ કમીશન દ્વારા આરોપ મુકવામાં આવ્યો છે કે તેઓ ‘ગેરકાયાદાકીય રીતે’ પ્રેક્ટીસ કરી રહ્યા છે. જે ગર્ભ પોષણ, કેન્સરનો ઉપચાર, એન્ટીબાયોટીક્સ અને વેક્સીનેશન અંગે આવા ખોટા અને શંકાસ્પદ વિધાનો કરે છે, જેને મેડીકલની મુખ્ય ધારાથી કોઈ સમર્થન નથી.

THIP મીડ્યાએ તેઓના બીજા વિડીયોની પણ ચકાસણી કરી છે જેમાં તેઓ દાવો કરી રહ્યા છે કે, “ લાલ મરચું એ પેટના અલ્સરને મટાડી શકે છે અને દીવેલ દ્વારા પેટની કોઇપણ સમસ્યા દુર કરી શકાય છે. વગેરે.

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Disclaimer
Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can further read our Correction Policy here. Nothing in the content, product, or service should be considered or used as a substitute for medical advice, diagnosis, or treatment. We do not endorse or promote any medical, nursing, or other professional healthcare advice, diagnosis, or treatment against the advice of their family physician. Read our Full Disclaimer Here for further information.

Chirag Solanki
Chirag Solanki
A post-graduate in English Literature, Chirag is a filmmaker and writer. He has been working in the field of content creation for the last 2 years.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos
શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

More in

Questions
Fact Check
Interviews
Stories
Videos
શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

શું બટાટા જેવા ઘરેલું ઉપચાર પેશીઓની બળતરાને મટાડવામાં મદદ કરે છે?
ના, એવું નથી. બટાકા જયારે બળતરા વિરોધી ગુણધર્મો ધરાવે છે ત્યારે આ ગુણધર્મોની અસરકારકતા પુરવાર કરતા વૈજ્ઞાનિક પુરાવા પૂરતા નથી. ઘરગથ્થુ ઉપચારના વ્યક્તિગત અનુભવો જુદા જુદા હોય છે. આ ઉપચારને ઉપયોગમાં લેતા પહેલા તેના વૈજ્ઞાનિક પુરાવા મળવા અત્યંત જરૂરી છે.

Last Updated on December 29, 2023 by Neelam Singh

Disclaimer: Medical Science is an ever evolving field. We strive to keep this page updated. In case you notice any discrepancy in the content, please inform us at [email protected]. You can futher read our Correction Policy here. Never disregard professional medical advice or delay seeking medical treatment because of something you have read on or accessed through this website or it's social media channels. Read our Full Disclaimer Here for further information.

150,103FansLike
1,187FollowersFollow
250SubscribersSubscribe
READ MORE

Subscribe to our newsletter

Stay updated about fake news trending on social media, health tips, diet tips, Q&A and videos - all about health